مکانیک خاک

آزمایش تحکیم خاک+محاسبات(با استفاده از روش بارگذاری افزایشی)

آزمایش تحکیم خاک+محاسبات

 1. محدوده کاربرد آزمایش تحکیم

این روش آزمایش تحکیم، برای تعیین مقدار و نرخ تحکیم خاکی که به صورت جانبی محصور شده و به صورت محوری زهکشی شده و در عین حال، در معرض بارگذاری افزایشی، تحت شرایط کنترل تنش قرار گرفته است، کاربرد دارد.


نکته

تعیین نرخ و مقدار تحکیم خاک، تحت بارگذاری در شرایط کنترل کرنش، در روش آزمون D4186 ارائه شده است.


ازمایش تحکیم

ازمایش تحکیم

این روش ازمون از ازمایش تحکیم، اغلب بر روی نمونه های دست نخورده ای از خاک های ریزدانه که به طور طبیعی در آب رسوب کرده اند، انجام می شود. با این حال، روش اصلی آزمایش، برای نمونه های خاک های متراکم و نمونه های دست نخورده از خاک های تشکیل شده با فرآیندهای دیگر، مانند هوازدگی یا تغییرات شیمیایی نیز، قابل استفاده است. تکنیک های ارزیابی مشخص شده در این روش آزمون، معمولاً برای خاک هایی که به طور طبیعی در آب رسوب کرده اند، قابل کاربرد هستند.

آزمون های انجام شده بر روی خاک های دیگر، مانند خاک های متراکم یا خاکهای برجا (هوازده یا قرار گرفته در معرض تغییرات شیمیایی) ممکن است نیاز به تکنیکهای ارزیابی خاص داشته باشند. مشخص کردن مقدار و توالی هر افزایش بار. از جمله محل چرخهٔ بازگشت ،در صورت نیاز و برای روش آزمونA، افزایش های باری که به ازای آنها، قرائت های زمان-تغییر شکل، مورد نظر است، بر عهده متقاضی این آزمایش است.


نکته

قرائت های زمان-تغییر شکل، برای تعیین زمان تکمیل تحکیم اولیه و برای ارزیابی ضریب تحکیم، Cv، موردنیاز هستند. از آنجایی که این ضریب، به سطح تنش و افزایش بار (بارگذاری یا باربرداری) وابسته است، افزایش های بار همراه با قرائت های زمان دار، باید با توجه به یک مرجع خاص برای هر پروژه انتخاب گردند. ممکن است درخواست کننده آزمایش، روش آزمون B را مشخص کند که در آن قرائتهای زمان-تغییر شکل، در تمام افزایش های بار صورت میگیرد.


2. تعاریف آزمایش تحکیم

٢- الف) آزمایش تحکیم:

فرآیند وابسته به زمان تغییر حجم ،خاک در اثر خروج آب از منافذ خاک،تحکیم نام دارد.

۲- ب) تحکیم اولیه:

روند خروج آب و تبدیل اضافه فشار آب حفره ای به اضافه تنش مؤثر، تا صفر شدن اضافه فشار حفره ای ادامه دارد و هنگامی که اضافه فشار آب حفره ای صفر شد، تحمل اضافه تنش برعهده دانه های جامد خاک خواهد بود. این مرحله یعنی تبدیل اضافه فشار آب حفره ای، به اضافه تنش مؤثر خاک را مرحلهٔ تحکیم اولیه میگویند.

۲ – ج) تحکیم ثانویه:

در پایان تحکیم اولیه و پس از محو اضافه فشار آب حفره ای، به علت تغییر شکل پلاستیک خاک که ناشی از لغزش کانی های صفحه ای رس بر روی یکدیگر است، مقداری در لایه رس رخ میدهد. این مرحله از تحکیم ،به تحکیم ثانویه معروف است.

۲- د) ضریب تحکیم (Cv):

یکی از پارامترهای تحکیم، که بیانگر مدت زمانی است که طول میکشد تا مقدار مشخصی از تحکیم یا نشست انجام شود.

2-ه)ضریب قابلیت فشردگی (av):

بنا به تعریف، برابر است با تغییرات نسبت تخلخل به ازای واحد افزایش تنش مؤثر.

2-و)ضریب قابلیت فشردگی حجمی (mv):

طبق تعریف، برابر است با تغییرات نسبی حجم خاک به ازای واحد افزایش تنش مؤثر.

2-ز)عامل زمان در تحکیم:

 در عمل تحکیم، عامل بدون بعدی به نام عامل زمان وجود دارد که قادر است در شرایط مشابه آزمایشگاه و طبیعت، رابطه بین زمان و حداکثر مسافت زهکشی را در دو نمونه آزمایشگاهی و طبیعی بیان کند.

2-ح)درجه تحکیم:

 مرور زمان، باعث تکمیل تحکیم و افزایش نشست خاک میشود و برای این که ببینیم با گذشت زمان چند درصد از تحکیم صورت گرفته است، از درجه تحکیم استفاده میکنیم. درجه تحکیمف معمولاً برای یک نقطه از خاک تحکیم پذیر تعیین میگردد، ولی در کارهای عملی، به جای تعیین درجه تحکیم در یک نقطه، درجه تحکیم متوسط لایه محاسبه میگردد.


نکته

از آنجایی که برای یک نمونه خاک که تحت عمل آزمایش تحکیم قرار گرفته است، در هر لحظه مانند t، که یک درجه تحکیم و یک عامل زمان متناظر با آن لحظه تعریف میگردد، لذا، میتوان نتیجه گرفت که به ازای هر درجه تحکیم یک عامل زمان وجود دارد.


2-ط)نشست: در روند آزمایش تحکیم،فشردگی یا تراکم خاک در اثر تأثیر سربار (وزن سازه) باعث نشست سازه واقع بر روی آن می شود. مهندسان عمران، به این پدیده، نشست خاک میگویند. در حالت کلی، نشست های خاک به دو گروه زیر تقسیم میشوند.

1) نشست تحکیمی، که ناشی از تغییر حجم خاک اشباع، به علت رانده شدن آبهای موجود در حفرات است و در خاک های ریزدانه نظیر رس مورد توجه قرار میگیرد.

2) نشست آنی، که ناشی از تغییر شکل الاستیک خاک خشک و یا خاکهای مرطوب و اشباع، بدون تغییری در میزان آب میباشد و در تمام خاک ها مورد توجه قرار میگیرد.

2. شرح مختصری از روش آزمون تحیکم خاک

به منظور تعیین میزان تحکیم، دو روش به شرح زیر ارائه گردیده است:

1) روش A: این روش آزمون، با افزایش بار ثابت، در مدت زمان ۲۴ ساعت یا مضرب هایی از ۲۴ ساعت انجام می شود. قرائت های زمان-تغییر شکل در حداقل ۲ افزایش بار موردنیاز هستند.

2) روشB: قرائت های زمان-تغییر شکل در تمام افزایش های بار مورد نیاز هستند. افزایش های بار متوالی، پس از رسیدن به ۱۰۰ درصد تحکیم اولیه یا در افزایش های زمانی ثابت، به گونه ای که در روش A شرح داده شده است، اعمال میشوند.


نکته

اگر در فاصله زمانی ۲ تا ۶ ساعت، شاهد تغییرات قرائت گیج تحکیم سنج نباشیم، به منزله خاتمه یافتن تحکیم اولیه است و می توان بارگذاری بعدی را شروع کرد. در این صورت، باید از روش B استاندارد آزمایش تحکیم (ASTM-D2435) استفاده نمود.


مراحل انجام آزمایش تحیکم به شرح زیر است:

 • آزمایش میتواند بر روی نمونه های دست نخورده و یا با داشتن وزن مخصوص و درصد رطوبت، بر روی نمونه های دست خورده انجام پذیرد.
 • پس از نمونه گیری و غرقاب کردن آن به وسیله پر نمودن حوضچه از آب. در حالی که بازوی بارگذاری تراز است و پیچ قفل کن تراز بازو فعّال میباشد،یوغ بارگذاری و گیج اندازه گیری نشست را نصب و آماده میکنیم؛
 • بار نشاننده را به میزان ۵ کیلوپاسکال (برای خاک های نرم تا ۳ کیلوپاسکال نیز میتوان استفاده نمود)، اعمال نموده و بر اساس واکنش عقربه گیج کرنش سنج، آن را کنترل و یادداشت میکنیم؛
 • اگر نمونه با توجه به نوع کانیهای خاک ،رس شروع به تورم ،نمود با افزایش بار توسط وزنه های کوچک میزان تورم را کنترل میکنیم، به نحوی که عقربه گیج کرنش سنج به وضعیت اولیه برگردد؛
 • در حقیقت، پس از کالیبراسیون دستگاه و متعلقات، بار نشاننده، جهت گرفتن خلاصی ملحقات قالب رینگ نمونه گیری و سایر تجهیزات دستگاه میباشد؛
 • عملیات کالیبراسیون دستگاه تحکیم که مربوط به اندازه گیری خطای نشست کاغذ صافی و سنگ متخلخل می باشد. به طور مفصل، در بخش نکات فنی و کارشناسی توضیح داده شده است.

نکته

به طور کلی، فلسفه وجود کاغذ صافی بر روی سنگ های متخلخل در آزمایشاتی مانند تحکیم، سه محوری، نفوذپذیری، برش و …، به جهت آن است که منافذ و خلل و فرج سنگ متخلخل، در تماس مستقیم با نمونه خاک قرار نگیرند و مسدود نشوند.


مراحل انجام آزمایش تحکیم خاک به روش بارگذاری افزایشی

 • بارگذاری های متداول را طبق تنش های 0/25، 0/5، 1، 2، 4، 8، و ۱۶ کیلوگرم بر سانتی مترمربع اعمال میکنیم.
 • همزمان با آزادسازی بازوی بارگذاری توسط قفل کن، زمان اندازه گیری می شود و میزان نشست به وسیله گیج کرنش سنج در زمان های 0/25، 0/5، 1، 2، 4، 8، 15، 30، 60، 120، 240  و ۱۴۴۰ دقیقه اندازه گیری و یادداشت میشود؛
 • برای بارگذاری روز بعد، در دستگاه های طرح انگلیسی (متداول در اکثر آزمایشگاه های ژئوتکنیک ایران) ابتدا پیچ قفل کن را با بازوی بارگذاری مماس کرده (حرکت در جهت خلاف عقربه های ساعت)، بار و تنش جدید را قرار داده و همزمان با زمان سنجی کرنومتر، پیچ قفل کن را باز میکنیم (حرکت در جهت عقربه های ساعت) .
 • در پایان، مراتب باربرداری را به این صورت انجام میدهیم: بعد از یادداشت آخرین قرائت مرحلهٔ پایانی بارگذاری، پیچ قفل کن را با زیر بازو مماس کرده و مقادیر وزنه های موردنظر باربرداری را از روی بازو بر می داریم، به نحوی که حرکت عقربه گیج کرنش سنج، معکوس شود. معمولاً، باربرداری به مدت ۲۴ ساعت به طول می انجامد، مگر آن که حرکت عقربه بسیار کند و آهسته شود؛
 • پس از پایان آزمایش، مجموعه رینگ نمونه گیری، بعلاوه نمونه خاک داخل قالب دستگاه را با خشک نمودن آب های سطحی آن، با دقت بسیار زیاد توزین نموده و جهت خشک کردن به منظور تعیین درصد رطوبت، داخل گرمخانه قرار میدهیم؛ و
 • نمونه خاک خشک شده آزمایش را با چکش لاستیکی یا هاون، خرد و پودر نموده و از مصالح عبوری الک نمره ۲۰۰، جهت آزمایش تعیین Gv (چگالی ویژه ذرات توده خاک) استفاده میکنیم.

انواع محاسبات پیش نویس های مربوطه و گزارش نهایی در بخش محاسبات به صورت مثال عددی توضیح داده شده است.

تجهیزات مورد نیاز

برای انجام انواع آزمایشات خاک به تجهیزات آزمایشگاه خاک نیازمندیم که یکی از مهم ترین آنها برای انجام این ازمایش دستگاه تحکیم خاک است.

دستگاه تحکیم خاک کامل- آسفالت ایران

دستگاه تحکیم خاک آلومینیومی کامل با وزنه و ساعت و سل برنجی

4. محاسبات

4-الف) نحوه محاسبات فرمهای پیش نویس آزمایش تحکیم

برای محاسبه پارامترهای y و yd و Gv  و hs  از روابط موجود در فرم پیش نویس استفاده میکنیم .

 • محاسبه نسبت تخلخل [نسبت فضای خالی (اولیه-نهایی)] =e:  داریم:

ازمایش تحکیم

ابتدا باید hn را محاسبه کنیم که برابر است با:

ازمایش تحکیم

در رابطه فوق:

H0:ضخامت اولیه نمونه یا ارتفاع قالب؛ و

ازمایش تحکیم محاسبه شده در انتهای فرم پیش نویس قرائت های نشست پایان بارگذاری و باربرداری.

می دانیم که در ابتدای آزمایش ازمایش تحکیماست؛ یعنی  hn=  H0 بنابراین، طبق رابطه نسبت تخلخل، e اولیه را محاسبه می کنیم. به طور مثال، با فرض 1.519 =hs، 

e اولیه  به صورت زیر محاسبه می شود:

e=(2.54/1.519)-1=0.672

 • برای محاسبۀ hn مربوط به e نهایی، ارتفاع اولیه نمونه(h0) را از ازمایش تحکیم محاسبه شده در آخرین قرائت باربرداری در فرم قرائت های نشست، کسر میکنیم. اگر نحوه باربرداری به صورت پلکانی باشد. به صورت ناگهانی و یک مرحله ای باشد همواره آخرین قرانت در آخرین مرحله باربرداری ملاک محاسبه است.

به طور مثال، اگر در باربرداری ۱ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع قرائت نهایی به صورت  0.245cm=ازمایش تحکیم باشد برابر است با:

ازمایش تحکیم

اکنون e نهایی به صورت زیر محاسبه می شود:

ازمایش تحکیم

 • در محاسبه s (درجه اشباع تصحیح شده)، اعداد ردیف درجه اشباع را به صورت رند شده می نویسیم.

به عنوان مثال، درجه اشباع 97/81 درصد را به صورت 98 درصد بیان می کنیم:

ازمایش تحکیم


نکته

اغلب درجه اشباع بعد از آزمایش، از ۱۰۰ درصد بیشتر میشود در این گونه موارد، می بایست در ردیف درجه

اشباع تصحیح شده %۱۰۰ را قید کنیم.


4-ب) فرم قرائت های نشست

۱) میدانیم که از عملیات کالیبراسیون دستگاه (مربوط به محاسبۀ خطای کاغذ صافی و سنگ متخلخل)، اعداد ازمایش تحکیم (تصحیح کلی) حاصل میشوند که مقادیر آنها را برای هر دستگاه تحکیم سنج، به صورت ثابت مینویسیم.

۲) در ردیف افقی قرائت صفردقیقه، مربوط به هر ستون روزهای بارگذاری، باید اعداد تجمعی جهت اصلاح قرائت ها را بنویسیم، به طور مثال:

فرم قرائت نشست

توجه در مثال فوق دقت گیج ،

توجه در مثال فوق، دقت گیج قرائت ،ازمایش تحکیمبوده است.

 •  در فرم رسم منحنی تحکیم به یکی از ۲ روش لگاریتم -زمان نشست با جذر زمان-نشست در تنش اولیه ۰/۲۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و در محل d0 خواهیم داشت: 21 = df. بدیهی است که 143 = df حاصل می شود. ولیکن برای تنش های بعدی، مثلاً ۰/۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع داریم: 153 = 10 + 143 = d0 و 225 = df و برای تنش بعدی ۱ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع خواهیم داشت: 237 = 12 + 225 = d0 و 306 = df که این عملیات، جهت اعمال تصحیح قرائت های انجام شده، ناشی از کالیبراسیون میباشد.
 • در محاسبهازمایش تحکیم (نشست نمونه) در انتهای هر ستون بارگذاری یا باربرداری قرائت اصلاح شده را در دقت قرائت گیج (۰/۰۰۰۲۵۴ سانتیمتر) ضرب میکنیم.

نکته

مناسب ترین کورس (بیرون زدگی و قابلیت اندازه گیری) گیج، با توجه به دقت مورد اشاره و استاندارد، به میزان 10 الی 12 میلیمتر می باشد.


نکته

بایستی توجه داشت که دستگاههای تحکیم Soil Test (آمریکایی) اغلب گیج با دقت ۰/۰۰۰۲۵ سانتیمتر داشته و اکثر دستگاههای تحکیم ELE (انگلیسی)، دارای دقت گیج ۰/۰۰1 اینچ هستند. اکثر قریب به اتفاق محصولات ایرانی، طرح ELE بوده و دارای دقت گیج 0.01 میلیمتر هستند که اصلاً مناسب آزمایش نمی باشند و در صورت استفاده می بایست عملیات تبدیل واحد را انجام دهیم.


 • بدیهی است که اعداد ردیف قرائت اصلاح شده، از حاصل تفریق قرائت مربوط به زمان ۱۴۴۰ دقیقه، از ازمایش تحکیم تصحیح کلی به دست می آیند. به عنوان مثال: ۱۲۲=۲۱- ۱۴۳.

یادآوری میگردد که اعداد ۲۱ و۱۲و۱۰ و….  موجود در جدول قبلی،  مربوط به تصحیحات مرحله ای (ازمایش تحکیم) عملیات کالیبراسیون میباشند که در بخش نکات فنی و کارشناسی، به تفصیل، شرح داده شده است.

_________________________________________________________________

مطالب مرتبط با این مقاله

_________________________________________________________________

۴ – ج) محاسبات پیش نویس فرم منحنی نشست جذر زمان، یا منحنی نشست- لگاریتم زمان

محاسبات آزمایش تحکیم منحنی نشست- لگاریتم زمان :

۱) برای محاسبه عدد ds به صورت قدر مطلق، ابتدا عدد قرائت ۱ دقیقه را از عدد قرانت1/4 دقیقه کسر نموده و نتیجه را از عدد قرائت 1/4 و دقیقه کم می کنیم. نقطه ds نقطه شروع ترسیم منحنی تحکیم می باشد که آن را در روی محور عمودی زمان صفر (محور y نمودار فرمت) مشخص میکنیم و به نوعی

قرائت زمان صفر دقیقه را اصلاح میکنیم.

۲) برای محاسبه d100 اگر از روش لگاریتم زمان استفاده کنیم. این عدد، به صورت ترسیمی و مستقیم حاصل میگردد. اما اگر روش محاسباتی، روش جذر زمان باشد، از رابطه زیر استفاده میشود

ازمایش تحکیم


نکته

تشخیص روش محاسبات جذر زمان با لگاریتم زمان: اگر در فاز مختصات یایی، نقاط ds ، 1/4، 1/2، و 1 دقیقه در یک راستا به صورت خطی قرار بگیرند. روش جذر زمان حاکم است و در صورتی که این اتفاق حاصل نشود و نقاط حالت پراکندگی پیدا کنند، روش لگاریتم زمان حاکم است.


۳) بعد از محرز شدن روش جذر زمان، از نقطه قرائت یک دقیقه به بعد را با منحنی به صورت عصایی تا قرائت ۳۰ دقیقه پوشش میدهیم.

۴) برای محاسبۀ ds در روش جذر زمان، با در نظر گرفتن یک فاصله اختیاری (ترجیحاً ۲۰ میلیمتر) صفر خط کش را آنقدر روی محور عمودی نمودار مختصاتی بالا و پایین میکنیم که فاصلهٔ ۲۰ میلیمتر از محور عمودی تا خط مجانب مستقیم هم پوشانی ۴ نقطه قرائت اولیه را قطع کند. آنگاه در همین وضعیت تثبیت شده فاصلهٔ ۲۳ میلیمتر (۱/۱۵×۲۰) را نقطه گذاری میکنیم. سپس، از این نقطه، به نقطه ds (روی محور عمودی، به عنوان نقطه شروع منحنی)، خطی را وصل نموده و امتداد شده را قطع نماید. از انتقال این محل تقاطع منحنی به محور عمودی می دهیم تا منحنی رسم تاه مختصاتی، d90 و به محور افقی تحتانی جذر زمان t90 حاصل میگردد.

 • در محاسبه d100 – ds بر حسب سانتیمتر، عدد حاصل شده رابطه را که بر حسب اینچ می باشد. در دقت قرائت گیج مربوطه (مثلاً ۰/۰۰۰۲۵۴ سانتیمتر) ضرب می کنیم تا به سانتیمتر تبدیل شود. به عنوان مثال:

ازمایش تحکیم

 • برای تبدیل t90، از دقیقه به ثانیه، کافی است عدد حاصل را در ۶۰ ضرب کنیم.
 • دقت شود که رابطه متداول mv در فرمت پیش نویس به صورت زیر قابل استفاده است:

ازمایش تحکیم

ازمایش تحکیم


نکته

نکته مهم آزمایش تحکیم

برای محاسبه mv بعد با مراجعه به فرم گزارش نهایی تحکیم (منحنی e – log p )باید در آن، اطلاعات جداول و مقادیرازمایش تحکیمو hn و eبه همراه سایر مشخصات، به صورت محاسبه شده باشند.


به این ترتیب عمل میکنیم که در ستون e با توجه به pازمایش تحکیمکه علاوه بر ثبت در فرم پیش نویس منحنی تحکیم به روش جذر زمان با لگاریتم زمان، از ستون p فرم گزارش نهایی نیز به صورت تفاضلی قابل محاسبه است، اعداد ستون را به صورت زوج-زوج و با روند تجمعی رو به پایین و با درجه بندی بالایی در هر مرحله به عنوان e1 (عدد بزرگتر) و e پایینی در هر مرحله به عنوان e2 (عددکوچکتر) محاسبات mv را انجام میدهیم.

مثال:

فشار روز اول = ۰/۲۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

ازمایش تحکیم

فشار روز دوم = ۰/۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

ازمایش تحکیم

۴- د) محاسبه ۸ در فرم پیش نویس منحنى تحكيم (لگاريتم زمان با جذر زمان)

در جدول فرم گزارش آزمایش تحکیم نهایی e – logp در ستون ارتفاع نهایی نمونه (hn). به فرض که میخواهیم hروز اول فرم پیش نویس منحنی تحکیم را محاسبه کنیم،  داریم:

ارتفاع اولیه نمونه = ۲/۵۴ سانتیمتر

ازمایش تحکیم)= 2/ (ارتفاع hn تحت تنش اول+ارتفاع اولیه نمونه) = h

و برای h روز دوم تنش (۰/۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) داریم:

ازمایش تحکیم)=2/ (ارتفاع hn تحت تنش اول ارتفاع اولیه نمونه) = h

بدین صورت که برای محاسبه فرم h پیش نویس منحنی تحکیم، در ستون hn گزارش نهایی e – logp اعداد رو به پایین را به صورت زوج-زوج با یکدیگر جمع نموده و بر ۲ تقسیم میکنیم.

گزارش آزمایش تحکیم خاک

 • توصیف و طبقه بندی خاک، مطابق دستور العمل تشریح نظری خاک، ASTM-D2488، یا روش آزمون طبقه بندی یونیفاید، استاندارد D2487، هنگامی که داده های حدود اتربرگ در دسترس هستند. چگالی ویژه ذرات جامد، حدود اتربرگ و توزیع اندازه ذرات نیز، باید در صورت اختلاف با اندازه گیری های انجام شده بر روی نمونه آزمایش، همراه با منبع این اطلاعات،گزارش شوند. همچنین اندازه تقریبی ذرات بزرگ جدا شده باید ذکر گردد؛
 • وضعیت خاک؛

-میزان رطوبت میانگین؛

-میزان رطوبت اولیه و نهایی نمونه؛

-وزن مخصوص خشک اولیه و نهایی نمونه؛

-نسبت تخلخل اولیه و نهایی نمونه؛

-درجه اشباع اولیه و نهایی نمونه؛

– فشار پیش تحکیمی؛

 • روش آزمایش؛
 • روش آماده سازی مورد استفاده برای برش؛ این که آیا نمونه با استفاده از دستگاه میز تراش، یا با استفاده از قالب های برش تراش داده شده یا این که به طور مستقیم، در یک رینگ ازنمونه گیر (تراز شده با حلقه قالب) مورد آزمایش قرار گرفته است.
 • شرایط آزمایش (رطوبت طبیعی با اشباع، فشار در اشباع)؛

-روش آزمون (A) یا (B)

روش آزمایش مورد استفاده برای محاسبه ضریب تحکیم

-لیست افزایشها و کاهشهای بار و مدت زمان افزایش بار در صورتی که ۲۴ ساعت نبوده باشد. نتایج پایان تغییر شکل ناشی از افزایش بار برای روش آزمون B نتایج پایان تغییر شکل اولیه و ضریب تحکیم.

-انحراف از روش ذکر شده در استاندارد مانند توالی بارگذاری های خاک.

-نمایش های ترسیمی؛

نمودار تغییر شکل در مقابل لگاریتم زمان یا جذر زمان برای آن دسته از افزایشهای باری که قرائت های نرخ زمان آنها اتخاذ شده است.

-منحنی نسبت تخلخل در مقابل لگاریتم فشار:

-در مواردی که قرائتهای زمان تغییر شکل برای چند افزایش بار اتخاذ شده است. نموداری از لگاریتم ضریب تحکیم در مقابل نسبت تخلخل میانگین یا درصد فشار متوسط برای افزایشهای بار مربوطه رسم کنید. همچنین میتوان نموداری از ضریب تحکیم یا لگاریتم

ضریب تحکیم در مقابل لگاریتم فشار متوسط ترسیم نمود در صورتی که قرائت های نرخ زمان تنها برای دو افزایش بار به دست آمده اند. مقادیر C را در مقابل فشار متوسط، برای افزایش بار یادداشت کنید.

آسفالت ایران

همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید، آسفالت ایران منبع مهمی برای اطلاعات مفید در مورد آزمایش تحکیم خاک است. همچنین مطالب قبلی وبسایت در مورد خاک میتواند به شما کمک کند. امیدواریم این مقاله برای آزمایش تحکیم یک بعدی خاک به شما در درک نحوه آزمون تحکیم و نحوه انتخاب تجهیزات آزمایش کمک کند. لطفاً برای سوالات یا راهنمایی و خرید تجهیزات آزمایشگاه بتن در برند و جنس های مختلف در مورد درخواست خود با کارشناسان مجموعه ما تماس بگیرید.

مطالب طبق کتاب راهنمای جامع آزمایشگاه مکانیک خاک ارائه شده است.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *