مکانیک خاک

آزمایش هیدرومتری

آزمایش هیدرومتری خاک با فرمول ها کامل_آسفالت ایران

سلام و درود خدمت دنبال کنندگان سایت آسفالت ایران. آزمایش هیدرومتری برای تعیین کیفی توزیع اندازه ذرات بخش ریزدانه خاکها کاربرد دارد. برای تعیین توزیع اندازه ذرات دانه بندی مصالحی که کوچکتر از الک نمره ۲۰۰ ۷۵) میکرون و بزرگتر از حدود ۰/۲ میکرون هستند از روش رسوب گذاری یا هیدرومتری استفاده میشود. این آزمایش بر روی مصالح عبوری از الک نمره ۲۱۰ میلیمتر یا الک ریزتر انجام شده و نتایج حاصل از آن به صورت درصد عبوری ذرات در مقابل لگاریتم قطر ذرات ترسیم میشود از این روش میتوان برای ارزیابی بخش ریزدانه یک خاک با محدوده وسیعی از اندازه ذرات به واسطه ترکیب نتایج رسوب گذاری با نتایج حاصل از تحلیل الک دانه بندی در یک منحنی دانه بندی کامل استفاده نمود. همچنین زمانی که ذرات درشت دانه وجود ندارند یا زمانی که دانه بندی مصالح درشت دانه مورد نیاز نیست از این روش استفاده می شود.


نکته
حداقل مقدار ریزدانه ها در نمونه رسوب گذاری معادل ۱۵ گرم است. برای مثال ماسه های تمیز، مقادیر قابل تشخیصی از ذرات با اندازه لای و رس ندارند و بنابراین نباید با این روش آزمایش شوند.

نکته

هنگام ترکیب نتایج آزمایشهای رسوب گذاری و الک دستیابی به مصالح برای تحلیل رسوب گذاری و محاسبات ترکیب نتایج با روش آزمون کلی تری مانند ASTM D6913 ارائه می گردد.

نکته
کمیته فرعی D18.03 در حال حاضر در حال توسعه روش آزمون جدیدی با عنوان (روش آزمون برای تحلیل اندازه ذرات خاکها با ترکیب روشهای الک و رسوب گذاری) است.
تحلیل رسوب گذاری مبتنی بر این مفهوم است که در یک سیال ذرات بزرگتر، با سرعت بیشتری نسبت به ذرات کوچکتر سقوط میکنند قانون استوکس معادله حاکم برای تعیین سرعت نهایی ذرات کروی برای سقوط در یک مایع ایستا را بیان میکند. سرعت نهایی با مربع قطر ذرات متناسب است.
بنابراین ذرات هنگام ته نشینی در ظرفی از مایع در زمان و مکان بر اساس اندازه پراکنده میشوند.


قانون استوکس دارای چند فرضیه است که عبارتند از:

قانون استوکس در آزمایش هیدرومتری دارای 5 فرضیه مهم است؛

 1.  ذرات کروی و صاف هستند؛
 2. هیچ گونه تداخلی بین سقوط ذرات وجود ندارد.
 3. هیچ اختلافی بین جریان در وسط ظرف و کناره ها وجود ندارد؛
 4. جریان لایه ای و آرام است؛ و
 5. ذرات دارای چگالی یکسان هستند.

این فرضیات برای ذرات خاک با شکلها و اندازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. برای اندازه گیری چگالی سیال و تعیین مقدار ذرات در سوسپانسیون در زمان و مکان خاص از یک هبدرومتر استفاده میشود. دانسیته سوسپانسیون خاک آب به غلظت و چگالی ویژه ذرات خاک و مقدار پراکنده ساز اضافه شده وابسته است. از هر اندازه گیری هیدرومتر در زمان سپری شده برای محاسبه درصد ذرات ریزتر از قطر ارائه شده توسط قانون استوکس استفاده میشود. مجموعه قرائتها توزیع وزن مصالح را به عنوان تابعی از اندازه ذرات نشان میدهند.
این روش آزمون تهیه نمونه یا عمل آوری نمونه را قبل از دستیابی به نمونه غیر معرف و کاهش یافته (دست خورده) پوشش نمیدهد. فرض بر این است که نمونه با روشهای مناسب به دست آمده و معرف مصالح یا شرایط سایت است. همچنین فرض میشود که نمونه به گونه ای عمل آوری شده است که
نمونه دست خورده انعکاسی از توزیع دقیق اندازه ذرات (دانه بندی) بخش ریزتر مصالح است.
عمل آوری مصالح – مصالح در حالت مرطوب یا در همان حالتی که دریافت شده اند. مورد آزمایش قرار میگیرند مگر این که هنگام دریافت در حالت خشک شده در هوا باشند. برای به دست آوردن نمونه آزمایش رسوب گذاری از نمونه دست خورده، باید از روش آماده سازی تر استفاده گردد. روش آماده سازی، ممکن است توسط متقاضی آزمایش مشخص گردد. با این حال برای آزمون مبنا، باید از روش آماده سازی تر استفاده شود.

_________________________________________________________________

شاید دوست داشته باشید بخوانید✔️

_________________________________________________________________

این روش آزمون برای خاک های زیر قابل استفاده نمی باشد:

 • خاکهای حاوی پیت (خاک نباتی) فیبری

خاکهای حاوی مقادیر کمتر از ۵ درصد از مصالح ریزدانه؛
خاکهای حاوی ناخالصی هایی مانند حلال های آلی روغن آسفالت قطعات چوب یا موارد مشابه؛ و

نکته

در صورتی که ناخالصی ماده ای مانند چوب باشد که به آسانی با دست جدا شود استفاده از این مصالح مجاز است. با این حال ممکن است مواردی وجود داشته باشد که در آن ناخالصی به عنوان بخشی از مصالح ارزیابی شود. در این صورت نباید ناخالصی از مصالح جدا گردد.

 • مصالح حاوی مواد سیمانی، مانند سیمان خاکستر بادی، آهک، یا سایر افزودنی های تثبیت کننده.

این روش آزمون، ممکن است نتایج سازگار و مناسبی برای خاکهای زیر تولید نکند. برای آزمایش این خاک ها، این روش، باید اصلاح و مناسب سازی شود و این اصلاحات مستند شوند.

این خاک ها در ادامه لیست شده اند:

 • خاکهایی که در طول رسوب گذاری فلوکوله میشوند. چنین مصالحی، برای کاهش شوری باید بهسازی شوند یا PH سوسپانسیون تغییر داده شود؛
 • خاک های ترد و شکننده ای که عمل آوری دانه بندی آنها را تغییر میدهد. نمونه های معمول از این خاک ها، شامل برخی خاکهای برجا اکثر شیلهای هوازده و برخی خاکهای سیمانته ضعیف هستند.
 • خاک هایی که به راحتی پراکنده نمیشوند مانند رسهای گلوکونیت یا برخی رسهای خمیری خشک شده؛ و
 • نمونه هایی که خاک محسوب نمیشوند، اما از ذرانی ساخته شده اند که می توان آنها را با این روش آزمایش کرد.

مقادیر بیان شده در واحد SI، به عنوان استاندارد در نظر گرفته میشوند، به استثنای نامگذاری الکها که مطابق دستور العمل E11، با استفاده از سیستم “جایگزین”، مانند ۳ اینچ و نمره ۲۰۰، به ترتیب به جای استاندارد “۷۵ میلیمتر” و “۷۵ میکرون” مشخص میشوند. گزارش کردن نتایج آزمون در واحدهایی به غیر از SI، به عنوان عدم انطباق با این آزمون در نظر گرفته نمی شود. بنابراین ممکن است از واحدهایی مانند پوند (Lb) نیز استفاده گردد.
این استاندارد، تمام موارد ایمنی مرتبط با کاربرد این روش را مورد توجه قرار نمی دهد. این، بر عهده استفاده کننده این استاندارد است که دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی را رعایت نموده و محدودیت های اجرایی را قبل از استفاده تعیین کند.

تعاریف آزمایش هیدرومتری

در رابطه با تعاریف اصطلاحات فنی معمول مورد استفاده در این استاندارد در آزمایش هیدرومتری، به تعاریف دستورالعمل D653 مراجعه کنید.
اصطلاحات تخصصی مرتبط با این استاندارد عبارتند از:
۲- الف) نمونه: مصالح جمع آوری شده، بدون وجود محدودیت در مورد جرم کل یا محدوده اندازه ذرات، برای برآورده نمودن حداقل الزامات جرم مندرج در جدول (۱-۴).
آزمایش هیدرومتری_آسفالت ایران

۲- ب) نمونه دست خورده: مصالح کوچکتر از الک 3/8 اینچ (۹/۵ میلیمتر) یا ریزتر که از نمونه جدا  شده و  سپس برای کاهش جرم، ضمن حفظ مقدار جرم مناسب، برای برآورده نمودن الزامات مرتبط با جرم (ر.ک جدول (۱-۴) عمل آوری شده است.

۲- ج) نمونه رسوب گذاری: مصالح کوچکتر از الک نمره ۱۰(۲میلیمتر) یا ریزتر از آن که با استفاده از الک جداسازی که به واسطه آن، نمونه رسوب گذاری و نمونه مورد استفاده برای تعیین درصد رطوبت به دست می آیند از نمونه دست خورده جدا شده است.

۲- د الک جداسازی: الک نمره ۱۰(۲میلیمتر) یا ریزتر، که برای جداسازی نمونه دست خورده به منظور دستیابی به مصالح مربوط به نمونه رسوب گذاری مورد استفاده قرار میگیرد.


نکته

روشی برای استفاده از الک ریزتر از نمره ۲(۱۰ میلیمتر)، در این استاندارد تعریف نشده است.


خلاصه ای از روش آزمایش هیدرومتری

مراحل انجام آزمایش هیدرومتری به شرح زیر است:

قبل از شرح خلاصه این آزمایش باید بگوییم که، این آزمایش نیازمند تجهیزات آزمایشگاه خاک از جمله الک آزمایشگاهی با مش های مختلف است که میتونید برای خرید یا استعلام قیمت به فروشگاه آسفالت ایران مراجعه کنید.

 • این روش آزمون برای تعیین توزیع اندازه ذرات (دانه بندی) مصالح ریزتر از الک نمره ۲۰۰ (۷۵ میکرون)، به صورت درصدی از جرم مورد استفاده در آزمون رسوب گذاری کاربرد دارد.
 • زمانی که مواد اولیه، حاوی ذرات بزرگتر از الک 3/8 اینچ (۹/۵ میلیمتر) باشد، نمونه خاک دست خورده عبوری از الک 3/8 اینچ (۹/۵) میلیمتر، باید با استفاده از روش های ارائه شده در روش های آزمون D6913 با استاندارد دیگر، حاصل گردد. این نمونه دست خورده باید الزامات حداقل جرم مندرج در جدول (۱_۴) را برای الک 3/8 اینچ (۹/۵ میلیمتر) برآورده کند. این مصالح، با استفاده از روش آماده سازی تر عمل آوری میشوند، مگر این که مصالح در حالت خشک شده در هوا دریافت شده باشند.
 • کل نمونه دست خورده، با استفاده از الک جداسازی تفکیک میشود. سپس نمونه رسوب گذاری برای دستیابی به جرم مناسب برای نمونه آزمون رسوب گذاری و نمونه مناسب برای آزمون تعیین میزان رطوبت تقسیم میشود. نمونه درصد رطوبت باید شامل ۱۰±۵۰ گرم از مصالح باشد. مگر این که مقدار مصالح محدود باشد. در این صورت تهیه نمونه برای آزمون درصد رطوبت لازم نیست. جرم خشک نمونه رسوب گذاری mdدر انتهای آزمایش تعیین میگردد.

نمونه آزمون رسوب گذاری

 • نمونه آزمون رسوب گذاری ، md، با ماده پراکنده ساز و آب مخلوط میشود. دوغاب آماده شده و پس از اختلاط کامل در یک استوانه با افزودن آب قرار میگیرد قرائت با هیدرومتر و دماسنج در فواصل زمانی خاص صورت میگیرد.
 • جرم ذرات ریزتر از قطرهای ذرات مشخص محاسبه و یادداشت میشود. نتایج حاصل در قالب اندازه ذرات در مقابل درصد عبوری در جدول ارائه شده و به عنوان منحنی دانه بندی ترسیم عبوری یا درصد ذرات ریزتر از اندازه الک میشوند. این نمودار معمولاً به صورت درصد جداسازی در مقابل لگاریتم اندازه ذرات بر حسب میلیمتر نمایش داده میشود.

الک آزمایشگاهی-آسفالت ایرانالک آزمایشگاهی تمام استیل

اهمیت و کاربرد آزمایش هیدرومتری

تعیین بخش با اندازه رس، که مصالح ریزتر از ۲ میکرون را شامل میشود. همراه با شاخص خمیری (روش آزمون D4318 ) برای محاسبه فعالیت که نشانه ای از کانی شناسی بخش رسی ارائه میدهد، در آزمایش هیدرومتری مورد استفاده قرار میگیرد.

 • دانه بندی بخشهای با اندازه لای و رس عامل مهمی در تعیین حساسیت خاک های ریزدانه در برابر یخبندان است.
 • دانه بندی یک خاک شاخصی از ویژگیهای مهندسی است. هدایت هیدرولیکی، تراکم پذیری (نشست) و مقاومت برشی با دانه بندی خاک مرتبط هستند. با این حال، رفتار مهندسی، به عوامل بسیاری چون تنش مؤثر، نوع مواد معدنی بافت خاصیت خمیری و منشأ زمین شناسی وابسته بوده و تنها مبتنی بر دانه بندی نیست.
 • محدوده اندازه در آزمون رسوب گذاری از حدود ۱۰۰ میکرون تا حدود ۱ میکرون است. زمان مورد نیاز برای رسیدن به قرائت پایدار اولیه در هیدرومتر، کنترل کننده محدوده فوقانی نتایج و مدت زمان آزمایش، کنترل کننده محدوده پایینی است.
 • شکل و دانسیته دانه ها، برای نتایج دارای اهمیت هستند. فرض بر این است که قانون استوکس برای ذرات کروی معتبر است، حتی اگر ذرات ریز با اندازه لای و رس ورقه ای شکل و دارای چگالی معدنی بالاتری نسبت به ذرات بزرگتر باشند.

آماده سازی نمونه آزمایش هیدرومتری

در این استاندارد برای آزمایش هیدرومتری خاک، دو روش برای تهیه نمونه رسوب گذاری، از نمونه دست خورده ارائه شده است. روش تر و روش خشک شده در هوا آزمایش نباید بر روی مصالح خشک شده در گرمخانه انجام شود. روش آماده سازی تر به عنوان روش مبنا و برای مصالحی استفاده میشود که در حالت خشک شده در هوا دریافت نشده اند. در صورتی که نمونه در وضعیت خشک شده دریافت شود.

از روش آماده سازی خشک شده در هوا استفاده میشود. اگر نمونه دست خورده حاوی ذرات بزرگتر از الک نمره ۱۰ (۲) میلیمتر باشد. مصالح باید با استفاده از الک نمره ۱۰ یا الک ریزتر جدا شوند که این کار با روش شست و شو بر روی الک نمره ۱۰ انجام میشود. مصالح عبوری از الک جداسازی الک نمره ۱۰) اصطلاحاً نمونه رسوب گذاری نامیده شده و باید الزامات حداقل جرم مندرج در جدول (۱-۴) را برآورده سازند.

مقدار جرم مرطوب مورد نیاز برای آزمایش رسوب گذاری با استفاده از معادله زیر برآورد می شود.

آزمایش هیدرومتری_آسفالت ایران

در رابطه فوق:

Mmest: جرم مرطوب برآورد شده، با دقت ۱ گرم؛

Hc: ظرفیت هیدرومتر بر حسب گرم (۴۵ گرم برای هیدرومتر151H، یا ۵۵ گرم برای هیدرومتر 152H)؛

est %: درصد مصالح عبوری از الک نمره ۷۵۲۰۰ میکرون)، با دقت ۱ درصد؛ و

Wcest: درصد رطوبت برآورد شده، با دقت ۱ درصد.


نکته

جرم نمونه آزمون رسوب گذاری، باید بر اساس مقدار مصالحی که در زمان اولین قرائت در سوسپانسیون بوده اند، انتخاب گردد. با در نظر گرفتن ظرفیت هیدرومترها، جرم مرطوب، باید برای محاسبه درصد رطوبت و بخش ذرات بزرگتر از الک نمره ۲۰۰ تنظیم گردد. برای مثال، اگر درصد رطوبت معادل ۲۰ درصد برآورد شود. با استفاده از هیدرومتر 151H و با توجه به مقدار برآورد شده برای درصد عبوری از الک نمره ۲۰۰، معادل ۹۵درصد، جرم مرطوب، به میزان ۵۷ گرم تعیین میشود.


مزور هیدرومتری 1000CC- آسفالت ایران

قیمت و خرید مزور هیدرومتری

رابطه کالیبراسیون آزمایش هیدرومتری

یک رابطه کالیبراسیون در آزمایش هیدرومتری مبتنی بر دما لازم است و باید برای هر هیدرومتر تعیین گردد. بدین منظور، استوانه رسوب گذاری تا نشانه ۱۰۰۰ میلی لیتر (سی سی) از آب همراه با مقدار یکسانی از پراکنده ساز مورد استفاده در سوسپانسیون خاک پر میشود. محلول باید به طور کامل مخلوط شود و دما به تعادل برسد. سپس، هیدرومتر وارد محلول شده و قرائت در بالای قوس داخلی انجام میشود و این قرائت در دمای محلول یادداشت میشود. بین قرائتها باید هیدرومتر را با آب به خوبی شست و شو داده و قبل از قرائت بعدی آن را خشک نمود.

دمای استوانه را افزایش/کاهش داده تا تعادل دمایی برقرار گردد و فرآیند اندازه گیری تکرار میشود. حداقل باید ۵ قرائت مختلف از هیدرومتر و دما در محدوده دماهای مورد نظر در طول آزمایش رسوب گذاری انجام شود. ثابت های A و B به صورت زیر محاسبه میشوند:

هیدرومتر 151H، چگالی ویژه سیال را نسبت به آب مقطر در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد اندازه گیری می کند. اندازه گیری های کالیبراسیون، برای محاسبه ثابت A در معادله زیر مورد استفاده قرار می گیرند. انحراف معیار ۵ اندازه گیری، باید کمتر از ۰/۰۰۰۵ باشد. هنگام محاسبه تصحیح دما_دانسیته، از مقدار

متوسط A به صورت زیر استفاده میشود:

آژمایش هیدرومتری خاک_آسفالت ایران

در رابطه فوق:

A: تغییر چگالی ویژه متوسط (هیدرومتر 151H) با دقت۰/۰۰۰۱ ؛

R151,t: چگالی ویژه هیدرومتر 151H در قرائت t در محلول مبنا با دقت ۰/۰۰۲۵ یا بالاتر؛

T: دما در قرائت در محلول مبنا، با دقت اندازه گیری 0.5 درجه سانتیگراد یا بالاتر؛ و

t: اندیسی که نشان دهنده تعداد قرائت در طول کالیبراسیون است.

هیدرومتر 152H جرم ذرات (چگالی ویژه معادل ۲/۶۵) را در سوسپانسیونی از آب مقطر در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد اندازه گیری می کند. تصحیح دما_دانسیته، انحراف قرائت جرم مربوط به هیدرومتر را برای دما و غلظت خاص پراکنده ساز ارائه میدهد. اندازه گیری های کالیبراسیون برای محاسبه ثابت

B در معادله زیر مورد استفاده قرار می گیرند. انحراف معیار ۵ اندازه گیری، باید کمتر از ۰/۵ گرم بر لیتر باشد. هنگام محاسبه تصحیح دما دانسیته از مقدار متوسط B به صورت زیر استفاده میشود:

آزمون_هیدرومتری_خاک_آسفالت ایران

در رابطه فوق:

B: تغییر قرائت جرم متوسط هیدرومتر (152H) با دقت 0.1؛

R152,t: جرم هیدرومتر 152H در قرائت t در محلول مبنا، با دقت اندازه گیری ۰/۲۵گرم بر لیتر یا بالاتر؛

T: دما در قرائت t و در محلول مبنا، با دقت اندازه گیری 0.5 درجه سانتیگراد یا بالاتر؛ و

t: اندیسی که نشان دهنده تعداد قرائت در طول کالیبراسیون است.


نکته

معادلات ارتباط دهنده قرائت های هیدرومتر با دما مبتنی بر همان عبارت چگالی آب_دما هستند که در روش آزمون D854 استفاده میشود. برای هیدرومتر چگالی ویژه 151H، ثابت ها در معادله چگالی آب_دما، حاصل از روش آزمون D854، از لحاظ چگالی آب در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد (۰/۹۹۸۲۱ گرم بر میلی لیتر) تقسیم میشوند. برای هیدرومتر 152H در سوسپانسیون، ثابت ها برای اصلاح قرائت به منظور قرائت جرم جامدات در محلول، برای چگالی ویژه ذرات معادل ۲/۶۵، در عدد ۱۶۰۶ ضرب می شوند.


آژمون استاندارد هیدرومتری

عمق مؤثر:

عمق مؤثر که عمق واقعی نیز نامیده میشود، در محاسبه فاصله سقوط ذرات برای هر قرائت مورد استفاده قرار میگیرد. عمق مؤثر به صورت مرکز شناوری هیدرومتر برای سطح سوسپانسیون خاک تعریف میگردد. معادله محاسبه عمق مؤثر هنگام وارد کردن هیدرومتر و بیرون آوردن آن بین قرائت ها، مستلزم اندازه گیریهای ابعادی خاص به منظور انجام محاسبه است (ر.ک.شکل ۲-۴)

حجم حباب هیدرومتر Vhb، با دقت یک سانتیمتر مکعب تعیین و یادداشت می شود. حباب، شامل هر چیزی از نوک انتهایی تا پایه ساقه است. مرکز شناوری، Cb تعیین و نشانه گذاری می شود. فاصله بین مرکز شناوری، Cb و قرائت حداکثر هیدرومتر، Hr2 همچنین قرائت حداقل هیدرومتر، Hr1 اندازه گیری میشود. هر دو مقدار، با دقت ۰/۱ سانتیمتر یادداشت میشوند. مساحت مقطع عرضی داخلی استوانه رسوب گذاری با دقت ۰/۱ سانتیمتر اندازه گیری و یادداشت میشود.

آزمون استاندارد هیدرومتری_آسفالت ایران

شرح روش آزمون

مراحل این روش به شرح زیر است:

 • ۵±۰/۱ گرم از هگزامتافسفات سدیم را به نمونه رسوب گذاری در ظرف اختلاط نمونه اضافه کنید یا این مقدار پراکنده ساز را در ۱۰۰ میلی لیتر از آب آزمایش حل کرده و آن را به نمونه رسوب گذاری اضافه کنید. مقدار واقعی پراکنده ساز Mdisp، که در ظرف قرار گرفته یا در آب حل شده را با دقت ۰/۰۱ گرم یادداشت کنید.
 • در صورت استفاده از دستگاه همزن، دوغاب را به فنجان دستگاه همزن منتقل کنید. برای کمک به انتقال تمام دوغاب به فنجان دستگاه همزن، از یک بطری آبفشان استفاده می شود. آب را به اندازه ای اضافه کنید که فنجان نیمه پر شود. سپس، از دستگاه همزن برای اختلاط خاک برای حدود ۱ دقیقه استفاده کنید.
 • تمام دوغاب را به استوانه رسوب گذاری منتقل کنید. برای حصول اطمینان از انتقال کامل دوغاب به استوانه، مجدداً از آبفشان استفاده کنید. با اضافه کردن آب به استوانه رسوب گذاری، قسمت انتهایی قوس دوغاب را به نشانه عدد 1000ml±1mm برسانید.
 • در صورت استفاده از دستگاه جت هوا از نوع لوله ای، برای انتقال دوغاب به استوانه رسوب گذاری، از یک آبفشان پر شده از آب، برای کمک به انتقال دوغاب و اطمینان از انتقال کامل آن استفاده کنید. با افزودن آب، حجم را در استوانه رسوب گذاری، به حداکثر ۲۵۰ میلی لیتر برسانید. قبل از قرار دادن دستگاه در داخل استوانه، اجازه دهید که هوا به آرامی جریان یابد، تا زمانی که عدد قرائت شده گیج، ۷ کیلوپاسکال باشد.
 • این فشار اولیه، برای جلوگیری از وارد شدن جت های هوا به داخل دوغاب، زمانی که دستگاه داخل استوانه قرار داده میشود و برای حذف آب تغلیظ شده در خطوط، لازم است. برای خاک های رسی، فشار را به ۱۷۲ کیلوپاسکال و برای خاک های ماسه ای، به ۶۹ کیلوپاسکال افزایش دهید. زمانی که فشار لازم حاصل گشت، دوغاب را برای مدت ۵ دقیقه به هم بزنید. در پایان ۵ دقیقه، فشار را به ۷ کیلو پاسکال کاهش داده و جت های هوا را از دوغاب خارج کرده و دوغاب باقیمانده بر روی دستگاه را بشویید. زمانی که دستگاه شسته شد، جریان هوا را قطع کنید و با اضافه کردن آب به استوانه رسوب گذاری، انتهای قوس دوغاب را به نشانه 1000ml±1mm برسانید.

منابع

راهنمای جامع آزمایشگاه مکانیک خاک ، مهندسی خاک و ژئوتکنیک نوشته مهندس داریوش مرادی

آسفالت ایران

همچنین مطالب قبلی وبسایت در مورد مقالات خاک میتواند به شما کمک کند. امیدواریم این مقاله برای آزمایش توزیع اندازه ذرات خاک های ریزدانه با تحلیل رسوب گذاری به شما در درک نحوه آزمون هیدرومتری و نحوه انتخاب تجهیزات آزمایش کمک کند. لطفاً برای سوالات یا راهنمایی و خرید تجهیزات آزمایشگاه خاک در برند و جنس های مختلف در مورد درخواست خود با کارشناسان مجموعه ما تماس بگیرید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *